Polityka prywatności

§1. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Swm.pl w pełni respektuje prawo do całkowitej ochrony prywatności oraz danych osobowych Użytkowników witryny
 2. Podczas odwiedzania serwisu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego dane dotyczące Państwa wizyty tj. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. są automatycznie zbierane. Dane gromadzone są za pomocą systemu Analytics i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.
 3. Każdy Państwa kontakt z naszą organizacją poprzez stronę Internetową, adres e-mail, lub wypełnienie formularza zakupowego w sklepie internetowym prowadzi do przekazania Nam Państwa danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te są wykorzystywane do odpowiedzi na Państwa pytania i realizacji Państwa zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania i przetwarzania tych danych.

§2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

 1. Zgromadzone dane o Użytkownikach serwisu w żadnym wypadku nie staną się przedmiotem transakcji z podmiotem trzecim.
 2. Gromadzone automatycznie dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowań Użytkowników. Dane dotyczący każdego Użytkownika są zbierane automatycznie.
 3. Danek, które są zbierane podczas korespondencji między Państwem, a serwisem Swm.pl będą wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 4. Jeżeli dokonali Państwo zamówienia w sklepie Rafiki.pl, mogą Państwo otrzymać wiadomość email dotyczącą tego zamówienia.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu Swm.pl, naruszenia prawa, lub w sytuacjach, gdy będą wymagały tego przepisy prawa, serwis Swm.pl może udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

§3. Zmiany polityki prywatności

 1. Swm.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Regulamin serwisu

 

§1.

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: swm.pl oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Serwis swm.pl jest prowadzony przez Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (zwany dalej Stowarzyszeniem lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, NIP: 676 21 73216, REGON: 357263639.
 3. Serwis prowadzony jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem: https://swm.pl/strona-glowna/polityka-prywatnosci/.
 4. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator – Salezjański Wolontariat Misyjny z siedzibą przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, NIP: 676 21 73216, REGON: 357263639.
  2. Użytkownik – osoba lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu.
  3. Darczyńca – Użytkownik, który przekazuje darowiznę na wybrane działanie statutowe Administratora.
  4. Darowizna – pieniądze lub rzeczy, które należą do Darczyńcy i które przekazuje on na dowolnie wybrane działanie statutowe Administratora, nie żądając w zamian żadnej rekompensaty, z tym zastrzeżeniem, że część darowizny pieniężnej, o której mowa w § 9 zostanie przeznaczone, na koszty związane z bieżącą działalnością administracyjną Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny dla Użytkowników w zakładce Polityka prywatność i Regulamin serwisu. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie pdf.
 8. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 

§2.

 

 1. Serwis działa w celu wspierania oraz realizacji działań statutowych Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Statut dostępny jest na stronie Serwisu.
 2. Stowarzyszenie dołoży starań, aby informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 3. Administrator zastrzega, że wszelkie materiały i wiadomości dostępne w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich.
 4. Wykorzystanie Serwisu, zamieszczonych w nim artykułów, zdjęć i jakichkolwiek innych jego części jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.
 5. Zadaniem Administratora jest zapewnienie ciągłości działań Serwisu. Administrator zastrzega jednak, że w działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane np. aktualizacją danych, naprawiania błędów, dokonania prac konserwacyjnych. Administrator nie jest zobowiązany do informowania o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Serwis www.swm.pl, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 7. Właścicielem Serwisu jest Administrator.

 

§3.

 

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość:
  1. zapoznania się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia;
  2. przekazania darowizn na rzecz realizowanych przez Administratora Projektów Misyjnych;
  3. zgłoszenia swojej kandydatury jako wolontariusza i dołączenia do formacji w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym;
  4. zdeklarowania swojego wsparcia materialnego i przekazania darowizny w ramach programu „Adopcja Miłości” oraz przystąpienia do programu jako „rodzic adopcyjny”;
  5. zdeklarowania swojego wsparcia duchowego w ramach działania „Modlitwa za misje”;
  6. zdeklarowania swojego wsparcia materialnego i przekazania darowizny w ramach projektu „Ślub z Misją”;
  7. zdeklarowania swojego uczestnictwa w akcji skierowanej do szkół, oraz zapoznania się z tematem i celem akcji;
  8. dokonania zakupów w sklepie internetowym „Sklep z misją”;
  9. przekierowania na stronę projektu edukacyjnego: Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej (www.wioskiswiata.org);
  10. wysłania wiadomości do Administratora;
  11. zapisania się na listę mailingową – newsletter;
  12. przekazania darowizn na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia innych niż te wymienione w pkt. 1.2., 1.4., 1.6 oraz 1.7.
  13. oraz korzystania z innych opcji, które pojawią się w ramach aktualizacji Serwisu.

 

§4.

 

 1. W ramach realizacji Projektów Misyjnych Administrator udziela pomocy placówkom misyjnym na całym świecie.
 2. Projekty misyjne prowadzone przez Salezjański Wolontariat Misyjny obejmują:
  1. Edukację i wychowanie, czyli podejmowanie takich działań jak: zakładanie szkół i przedszkoli, pomoc w wyposażeniu placówek edukacyjnych, szkolenie kadry nauczycielskiej, organizowanie kursów zawodowych, a także praca w domach dziecka i otwieranie centrów dla dzieci ulicy;
  2. Leczenie, przede wszystkim finasowanie leczenia i zakup lekarstw dla podopiecznych placówek misyjnych;
  3. Dożywianie najuboższych z krajów misyjnych;
  4. Infrastrukturę i transport, czyli podejmowanie takich działań jak: budowanie, remontowanie i wyposażanie budynków niezbędnych do codziennego funkcjonowania, a także zakup środków transportu;
  5. Ewangelizację, czyli podejmowanie takich działań jak: budowanie kościołów i kaplic, pomoc materialna i duchowe wspieranie misjonarzy w pracy ewangelizacyjnej;
  6. Pomoc humanitarną, czyli podejmowanie działań takich jak wsparcie duchowe i materialne uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych, kataklizmów, klęsk żywiołowych, epidemii.
 3. Projekty Misyjne, o których mowa w ust. 2 są realizowane przez Administratora z inicjatywy wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, którzy doświadczyli pracy na placówkach misyjnych, a także wskutek rozpatrzenia wniosku zgłoszonego przez misjonarza lub misjonarkę.
 4. Administrator zamieszcza w Serwisie Projekt Misyjny: tytuł projektu, opis projektu oraz kwotę jaka potrzebna jest na zrealizowanie projektu.
 5. Projekty Misyjne realizowane przez Administratora dzielą się na:
  1. projekty aktualne, czyli te, na które Administrator dokonuje zbiórki potrzebnych środków;
  2. projekty realizowane, czyli te, na które zbiórka została już zakończona a zebrane środki zostały przesłane na placówkę misyjną do misjonarza/misjonarki odpowiedzialnej za projekt;
  3. projekty zrealizowane, czyli te, których cel został osiągnięty a efekty prezentowane są w ramach Serwisu.
 6. Pod każdym zamieszczonym w Serwisie Projektem Misyjnym, na który prowadzona jest zbiórka umieszczona jest procentowo możliwie najbliższa do rzeczywistej suma Darowizn jaka została przekazana przez Użytkowników. Administrator zastrzega, że suma ta może różnić się od sumy rzeczywiście przekazanych Darowizn ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania itp.
 7. W przypadku, gdy kwota zebrana na danych Projekt Misyjny przewyższa kwotę potrzebną na zrealizowanie projektu, Administrator przekazuje nadwyżkę na najpilniejsze w danym momencie potrzeby misyjne lub na inny dostępny w Serwisie Projekt Misyjny.
 8. W przypadku, gdy zebrana kwota nie jest możliwa do przekazania z przyczyn niezależnych od Administratora, Administrator przekazuje zebrane środki na najpilniejsze w danym momencie potrzeby misyjne lub na inny dostępny w Serwisie Projekt Misyjny.
 9. Darowizny przekazane na Projekty Misyjne, których realizacja została już zakończona będą przekierowywane na Projekty Misyjne dostępne w Serwisie.
 10. Administrator zobowiązuje się zamieścić odpowiednią informację w Serwisie.
 11. Materialne wsparcie Projektów Misyjnych jest możliwe poprzez przelewy tradycyjne lub elektroniczne, poprzez wpłacenie gotówki w siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Z chwilą wpłaty Użytkownik staje się Darczyńcą i otrzymuje korespondencję z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 

§5.

 

 1. Program Adopcja Miłości, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.4., polega na zapewnianiu edukacji najbardziej ubogim dzieciom i młodzieży z krajów misyjnych. Programem Adopcja Miłości objęte są placówki misyjne. Każda placówka ma przydzielonego tzw. koordynatora programu, który rozlicza się z wydatkowanych pieniędzy oraz decyduje, które z dzieci potrzebują wsparcia w ramach programu. Program Adopcja Miłości zapewnia dzieciom i młodzieży edukację, w tym: opłatę czesnego, zakup książek, zeszytów, przyborów szkolnych, obowiązkowego mundurka szkolnego, zakup ubrań i butów, a także posiłku, który dzieci otrzymują oraz pomoc medyczną i zakup leków.
 2. Użytkownik, może wziąć udział w programie poprzez wypełnienie formularza online dostępnego w Serwisie lub poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na ulotce „Adopcja Miłości” i odesłanie go na adres Administratora.
 3. Wypełniając formularz bądź wysyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną Użytkownik decyduje o wysokości wpłat, częstotliwości ich dokonywania oraz okresie przez jaki chce wspierać dzieci i młodzież z placówek misyjnych. Dodatkowo to Użytkownik wybiera placówkę, którą decyduje się wspierać w ramach programu „Adopcja Miłości”.
 4. Jeśli Użytkownik nie wybierze placówki misyjnej w ramach programu „Adopcja Miłości”, to wybór co do placówki pozostawiony zostaje koordynatorowi programu.
 5. Administrator nie ustala minimalnej kwoty wpłaty w ramach projektu „Adopcja Miłości”. Kwota wpłaty zależy od Użytkownika. W Serwisie podana została przykładowa kwota (miesięczna oraz roczna) utrzymania jednego dziecka na placówce misyjnej objętej programem „Adopcja Miłości”.
 6. Składanie przez Użytkownika deklaracja ma dla Administratora wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania finansowego. Deklaracja pozwala zaplanować skalę pomocy i kwoty przyszłych przelewów do placówek adopcyjnych.
 7. Użytkownik, który złożył deklarację czy to w formie elektronicznej czy też tradycyjnej, otrzymuje od Administratora potwierdzenie przystąpienia do programu. Wraz z otrzymaniem takiego potwierdzenia Użytkownik staje się „rodzicem adopcyjnym” i zostaje dołączony do bazy darczyńców.
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie.
 9. Każdy „rodzic adopcyjny” raz na kwartał otrzyma od Administratora Informator Adopcyjny, w którym zawarte będą bieżące informacje o podopiecznych objętych programem (z podziałem na poszczególne placówki): wywiady, listy, zdjęcia, relacje z wydarzeń w placówce etc. Korespondencja będzie przesyłana za pomocą wybranego przez Użytkownika środka komunikacji.
 10. Program Adopcja Miłości ma charakter projektowy. Oznacza to, że „rodzice adopcyjni” obejmują swoją opieką grupę konkretnych dzieci z wybranych placówek. Pozwala to koordynatorom w bardziej sprawiedliwy i efektywny sposób rozdzielać otrzymane fundusze.

 

§6.

 

 1. Projekt Ślub z Misją, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.6., polega na pomocy materialnej najuboższym dzieciom i młodzieży w wybranym przez Użytkowników (Parę Narzeczeńską) projekcie misyjnym.
 2. Para Narzeczeńska może wziąć udział w projekcie poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 2, Para Narzeczeńska wybiera projekt, który chce wesprzeć w ramach „Ślubu z Misją”. Lista projektów jest na bieżąco aktualizowana w formularzu.
 4. Para Narzeczeńska, która prześle swoje zgłoszenie, otrzymuje od Administratora: bileciki do zaproszeń ślubnych (ilość zgodna z liczbą podaną w formularzu) oraz puszkę na datki.
 5. Datki zebrane w dniu ślubu, Użytkownicy mogą przekazać poprzez wpłatę kwoty na rachunek Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. W tytule przelewu należy wpisać: „Ślub z Misją + tytuł projektu, który został wybrany w formularzu zgłoszeniowym”.

 

Użytkownicy mogą także dokonać wpłaty osobiście w siedzibie biura Administratora: ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków.

 

 1. Wraz z wypełnieniem formularza i przekazaniem datków Użytkownicy zostają dołączeni do bazy darczyńców.
 2. Użytkownicy, którzy przekazali Darowiznę pozyskaną w ramach projektu „Ślub z Misją” otrzymują od Administratora Dyplom Przyjaciela Misji. 20. dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza Święta w intencji par, które w tym miesiącu obchodzą swoją pierwszą rocznicę ślubu (jeśli 20. wypada w niedzielę, wówczas msza odprawiana jest 21).
 3. Użytkownicy projektu „Ślub z Misją” mają możliwość podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku. Po podpisaniu oświadczenia przesłane przez Użytkowników zdjęcie ze „Ślubu z Misją” może zostać przez Administratora udostępnione w Serwisie i mediach społecznościowych w celu promocji projektu.

 

§7.

 

 1. Akcja dla szkół, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.7, ma na celu uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na potrzeby misji i zapoznanie ich z realiami życia dzieci i młodzieży w najuboższych krajach. Akcji towarzyszy całkowicie dobrowolna zbiórka pieniężna.
 2. Na początku każdego roku szkolnego Administrator w Serwisie ogłasza temat akcji i cel zbiórki.
 3. Użytkownik, który chce wziąć udział w Akcji dla szkół, wypełnia właściwy formularz online dostępny w Serwisie. Po przesłanym zgłoszeniu Użytkownik otrzymuje od Administratora pakiet materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia akcji w szkole.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenia akcji w szkole wraz ze zbiórką pieniężną, to sposób i organizacja zbiórki leży po stronie Użytkownika.
 5. Zebrane fundusze, o których mowa w ust. 4, Użytkownik może przekazać poprzez wpłatę kwoty na rachunek Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. W tytule przelewu należy wpisać: nazwę akcji oraz nazwę placówki, która dokonała przelewu.

 

Użytkownik może także dokonać wpłaty osobiście w siedzibie biura Administratora: ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków.

 

 1. Z chwilą zakończenia roku szkolnego wszystkie szkoły, które wzięły udział w akcji otrzymują od Administratora Dyplom Przyjaciela Misji.

  §8.

 

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma również możliwość:
  1. dołączenia do formacji w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym;
  2. złożenia zapytania do Administratora poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. Salezjański Wolontariat Misyjny gromadzi osoby, które chcą przygotować się do pracy w krajach misyjnych i pracy na rzecz misji w Polsce. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w formacji i pracy wolontaryjnej na rzecz misji w Polsce za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Kandydatem na wolontariusza zostaje osoba, która zgłosi się do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. W terminie nie dłuższym niż 30 dni (od zgłoszenia się do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego) kandydat na wolontariusza może uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i podejmować obowiązki i świadczenia na rzecz organizacji, zachowując jednocześnie wszystkie korzyści wynikające ustnego zawarcia porozumienia o współpracy.
 4. Po okresie 30 dni kandydat na wolontariusza odbywa rozmowę z Koordynatorem Wolontariuszy, podczas której oczekiwane jest złożenie przez kandydata deklaracji dotyczącej rozpoczęcia pracy wolontaryjnej i kontynuacji formacji w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym.
 5. Kandydat na wolontariusza zostaje wolontariuszem w chwili podpisania umowy o Wolontariacie z Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym.
 6. Do pracy w krajach misyjnych wyjechać może wolontariusz, który: złożył podanie o wyjazd na misje, pomyślnie przeszedł formację i cykl przygotowań do wyjazdu, przez min. rok formacyjny pracował wolontaryjnie na rzecz misji w Polsce w uzgodnionym z Administratorem obszarze i odpowiednim wymiarze czasu pracy.
 7. Przed wyjazdem do pracy w kraju misyjnym wolontariusz podpisuje umowę wolontaryjną z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym, która określa wszystkie korzyści i zobowiązania wynikające z podpisania umowy, w tym zobowiązuje wolontariusza do zaangażowania się w działalność prowadzoną przez Administratora przez minimum 1 rok od czasu zakończenia pracy w kraju misyjnym.
 8. Użytkownik Serwisu może przekazać Darowiznę na pokrycie kosztów wyjazdu długoterminowego wybranego przez siebie wolontariusza.
 9. W przypadku, gdy wyjazd misyjny nie odbył się z przyczyn niezależnych od Administratora, Administrator przekazuje zebrane środki na cele mieszczące się w jego działalności statutowej.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9, Administrator zobowiązuje się powiadomić o niej Użytkowników zamieszczając w Serwisie odpowiednią informację.

 

§9.

 

 1. Przekazywanie Darowizn, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może odbywać się poprzez wpłatę kwoty na rachunek Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, za pomocą serwisów internetowych banków, przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty. Użytkownik może także dokonać darowizny osobiście w siedzibie biura Administratora: ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków. Z chwilą przekazania Darowizny Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że Darowizna przekazywana przez Użytkownika jest pożytkowana zgodnie z wybranym przez niego projektem lub celem mieszczącym się w działalności statutowej Administratora, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 3.
 3. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016 roku (Art. 42. ustęp 2.), część Darowizny przekazywana przez Użytkownika może służyć jako źródło działań Stowarzyszenia. W celu zapewnienia sprawnego i ciągłego działania Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, część Darowizny w wysokości od 10% do 30% przekazywana przez Użytkownika przeznaczana jest na koszty administracyjne.
 4. Darczyńca, który dokonał Darowizny po raz pierwszy otrzyma od Administratora korespondencję z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Administrator jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym Darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

 

§10.

 

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość zapisania się i wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora Newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatny i będzie przez Administratora wysyłany na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
 3. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umów, przesłania informacji marketingowych/handlowych lub subskrypcji Newsletteru, zgodnie z intencją przekazania danych.
 4. Drogą elektroniczną wysyłane są przez Administratora bieżące materiały informacyjne i promocyjne.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.
 6. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu wysłania wiadomości do Administratora.
 7. Za projekty, o których mowa w §4, 5, 6 i 7 odpowiedzialni są koordynatorzy, z którymi można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresami:

 

– Projekty Misyjne: misje@swm.pl

 

– Adopcja Miłości: adopcja@swm.pl

 

– Ślub z Misją: slub@swm.pl

 

– Akcja dla Szkół: szkola@swm.pl

 

§11.

 

 1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Użytkownik przy przekazywaniu Darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Stowarzyszeniu – Salezjański Wolontariat Misyjny, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salezjański Wolontariat Misyjny z siedzibą w Krakowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Fundacja informuje, że: użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W celu usunięcia podanych przez siebie danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem: misje@swm.pl

 

§12.

 

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres misje@swm.pl.
 2. Administrator może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników Serwisu przed wejściem zmian w życie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu, a także w pisemnej formie w siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia na XXVIII Walnym Zebraniu Delegatów (Wrocław, 06.08.2020).